Bài trong thẻ »dữ liệu«

Toàn Bộ Dữ Liệu Cũ Đều Còn :)

Hôm này buồn buồn mình gõ forum.welovea2.com.vn thật không ngờ là một lỗi 500 xuất hiện. Lỗi này xuất hiện nghĩa là có vấn đề về host nhưng lỗi đó hiển thị như vậy cũng vì thư mục forum của mình trước đó là trống. Thế là mình đem user với mật khẩu hồi trước ra đăng nhập thì pingpong. Host đã hoạt động. Thế là mình cấp tốc đi backup lại. Cho nên mấy bài viết cũ đều còn nguyên vẹn không mất một tí nào. [ ... ]