Bài trong »Clip«

Những Video Khác Của Lớp Mình

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mmoHNagdR0Q[/youtube]

Video Kịch Lớp 11 (2009 – 2010)

Kịch Tổ 2 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pQM5r97iEbM[/youtube]

Video Hình Lớp 11 (2009 – 2010)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jYBlI3yza3U[/youtube]

Video Hình Lớp 10 (2008 – 2009)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1g1irH3PePw[/youtube]