Một Sài Gòn nhỏ ngày âm u

Mong một cơn mưa nhưng Sài Gòn chỉ cho một chút âm u ngày cuối tuần. Thế là cũng được chuyến trip thứ 2 cho thử thách 4 trip trong năm. Và cũng vẫn là ở Sài Gòn thân thương.

Leave a Reply