Tổng quan đơn giản về Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks)

Cảm hứng của Mạng Nơ-ron Tích Chập

Tương tự như việc trẻ em học cách nhận diện đối tượng, chúng ta cần cho thuật toán học rất nhiều hình ảnh trước khi nó có thể đưa ra dự đoán cho hình ảnh đầu vào mà nó chưa từng thấy.

Máy tính “nhìn” theo cách khác con người. Trong thế giới máy tính chỉ có những con số. Mỗi hình ảnh có thể được biểu diễn dưới dạng mảng 2 chiều những con số được gọi là các pixel.

Mặc dù máy tính nhìn nhận theo cách khác con người, chúng ta vẫn có thể dạy máy tính nhận diện các mẫu như con người. Điều quan trọng là chúng ta cần nghĩ về hình ảnh theo một cách khác đi.

Cách máy tính "nhìn" một hình. - Nguồn: http://cs231n.github.io/classification/
Cách máy tính “nhìn” một hình. – Nguồn: cs231n.github.io/classification/

Continue reading “Tổng quan đơn giản về Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks)”