Tổng quan đơn giản về Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks)

Cảm hứng của Mạng Nơ-ron Tích Chập

Tương tự như việc trẻ em học cách nhận diện đối tượng, chúng ta cần cho thuật toán học rất nhiều hình ảnh trước khi nó có thể đưa ra dự đoán cho hình ảnh đầu vào mà nó chưa từng thấy.

Máy tính “nhìn” theo cách khác con người. Trong thế giới máy tính chỉ có những con số. Mỗi hình ảnh có thể được biểu diễn dưới dạng mảng 2 chiều những con số được gọi là các pixel.

Mặc dù máy tính nhìn nhận theo cách khác con người, chúng ta vẫn có thể dạy máy tính nhận diện các mẫu như con người. Điều quan trọng là chúng ta cần nghĩ về hình ảnh theo một cách khác đi.

Cách máy tính "nhìn" một hình. - Nguồn: http://cs231n.github.io/classification/
Cách máy tính “nhìn” một hình. – Nguồn: cs231n.github.io/classification/

Continue reading “Tổng quan đơn giản về Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks)”

Chút review về “your name.” – tuyệt phẩm của Makoto Shinkai

1. Story & character
Nội dung quá đơn giản. Dễ đoán. Mất cái chất của Shinkai về việc khó hiểu. Ai coi 5cm/s hay Kotonoha sẽ thấy rõ. Coi 1 lần thì khó mà hiểu được. “Your Name.” thì khác. Đơn giản, nhiều tình tiết fantasy và không có cách giải quyết hiệu quả nên plot có quá nhiều hole, nhiều phi logic. Tuy nhiên mạch phim coi có sự liên kết. Phù hợp với nhiều người coi hơn.

Continue reading “Chút review về “your name.” – tuyệt phẩm của Makoto Shinkai”